اساسنامه باشگاه کوهنوردی شاداب دزفول

اساسنامه به منزله دستورالعمل کلی و بیان کننده قوانین کلی باشگاه بوده و هر شخصی که عضو این باشگاه می گردد و یا به صورت موقت در این باشگاه فعالیت می کند ملزم به رعایت آن می باشد. آخرین اساس نامه باشگاه مصوب جلسه مجمع عمومی در تاریخ ۵ مهرماه 1397 بوده و شامل ۷ فصل و ۳۲ ماده می باشد.
مهمترین موارد این اساس نامه به شرح زیر است
نام باشگاه و تشریح آن
آرم باشگاه و تشریح آن
تاریخ تاسیس باشگاه
تشریح باشگاه
تشریح اساسنامه
اهداف و محورهای نمادین باشگاه
هیئت موسس
ارکان تشکیلاتی باشگاه
هیئت مدیره
مجمع عمومی
انتخابات هیئت مدیره
وظایف و اختیارات هیئت مدیره
سرپرست باشگاه
کمیته اجرایی
کمیته مالی و تدارکات
کمیته روابط عمومی و تبلیغات
بازرس
اعضای باشگاه
حقوق و وظایف اعظا
جلسات باشگاه
انحلال باشگاه
جزییات و بقیه موارد در داخل متن اساس نامه قابل رویت می باشد.