اساسنامه باشگاه کوهنوردی شاداب دزفول

اصول و مبانی اخلاقی باشگاه کوهنوردی شاداب که سابقه ای دیرین در اجرای برنامه های کوهنوردی ، کوهپیمایی ،طبیعت گردی و پیمایش دارد جهت رعایت حقوق فردی و جمعی به شرح زیر می باشد:

 • تمامی برنامه های باشگاه کوهنوردی شاداب مطابق و تابع با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون کوهنوردی می باشد .
 • همیشه هر آنچه با خود به محیط کوهستان وارد کرده ایم باخودخارج می کنیم و از محیط کوهستان چیزی خارج نمی نماییم .
 • به مردم بومی و رسوم و ‌فرهنگ آنان احترام می‌گذاریم.
 • موارد مقرر درمورد نحوه پوشاک خوراک ،وسایل شخصی ومسائل ایمنی کوهستان را رعایت کنیم.
 • به کار گروهی احترام بگذاریم واز تک روی ها دوری کنیم.
 • در برنامه های کوهنوردی اعم از پیمایش، طبیعت گردی و یا فنی همه افراد شرکت کننده ملزم به پذیرش تصمیم سرپرست برنامه هستند.
 • در صورت داشتن هرگونه بیماری یا مشکلات جسمی، تنفسی  پیش از برنامه به سرپرست برنامه اطلاع داده شود.
 • رعایت حجاب برای خانمهاو پوشش مناسب برای آقایون در تمام طول برنامه الزامی است.
 • انجام هرگونه حرکات موزون توسط آقایان وخانمها در باشگاه اکیدا ممنوع است.
 • استفاده و استعمال دخانیات ، هرگونه نوشیدنی غیرمجاز و … در برنامه های باشگاه اکیدا ممنوع است و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
 • شرکت دوستان به همراه هم در صورت وجود ارتباط تعریف شده نسبی و شرعی وبا اطلاع قبلی سرپرست برنامه امکان پذیر می باشد.
 • برای شرکت در برنامه ها در زمان مقرر اعلام حضور نماید ودر حین اجرای برنامه به زمان بندی اعلام شده توسط سرپرست مقید باشد .
 • دوستان و همراهان قدیمی که افراد جدید به باشگاه معرفی می کنند لطفا شرایط باشگاه را  به ایشان گوشزد فرمایند.
 • وسایل عمومی باشگاه همانند چادر، زیرانداز و … به صورت امانت نزد شما سپرده شده است، لطفا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید و در صورت آسیب رساندن خسارت آن دریافت خواهد شد .
 • ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ روح ورزش و ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺤﺚ‌ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺳﻴﺎسی،جناحی و توهین به ﻣﺬاهب و اقوام در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﻛﻴﺪاَ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
 • ﻣﺎ ﻣﻮﻇﻔﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻳﻢ، ﻟﺬا اﻓﺮاد در ﮔﺮوه ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻳﻢ ﺷﺨصی دوﺳﺘﺎن را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ و اﻛﻴﺪاً از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻜﺲ گروهی و ﻧﺎم اﻓﺮاد در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮمی و مجازی ﺧﻮدداری ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه.
 • قبل از شروع برنامه حتماً فرد مطمئن و مسولیت پذیری را از ریز اجرای برنامه خود، مطلع سازید.(رضایت و اطلاع پدر،مادر،ولی یا قیم هر شخص جهت شرکت در برنامه ها الزامی است) شرکت افرادی که به سن قانونی نرسیده اند به تنهایی، در برنامه ها فقط با کسب رضایت نامه کتبی امکان پذیر است.
 • اعضا می توانند در حین اجرای برنامه از ادامه فعالیت با هماهنگی سرپرست انصراف دهند، اما تا اعلام پایان برنامه اجازه شرکت در فعالیتی مستقل را نداشته و تابع تصمیمات سرپرست خواهند بود.
 • تداوم همراهی با باشگاه، فقط درصورت رعایت موارد ذکر شده امکان پذیر است و در صورت نقض مکرر قوانین باشگاه، از ادامه همکاری وی جلوگیری می شود.
 • اعضای باشگاه حتما برای شرکت در برنامه باید دارای کارت بیمه ورزشی با تاریخ معتبر باشند و مسئولیت آن بر عهده شرکت کننده می باشد
 • پذیرش عضویت و حضور در برنامه های این باشگاه به منزله تبعیت آن فرد از قوانین باشگاه شاداب دزفول میباشد.